HOME

Wamkelekile kwisisombululo sengxaki ye intanethi yakho

Thatha inyathelo usebenzisane nathi sincedane nawe sithengise Ikhampani yakho ibe ngu ndaba mlonyeni kwi inthanethi

Indlela esisebenza ngayo neyomelele ngayo neqinisisekileyo kwi intanethi Lixesha COMPLIENTlokhulisa ikhampani yakho kuba usezandleni ezintle

Sineminyaka engamashumi ama bini siwenza lomsebenzi kwaye sizokuqinisisekisa Ukuba ikhampani yakho iyakhula

Uqala namhlanje I intanethi yakho iqinisisekiwe ngapha kwe hassle free Zintathu indlela okufuneke uzilandele- abasebenzi bangakwazi ukufaka On-line kuqala kwintsuku ezi Ntlanu –ukuya kwi Shumi zentsuku zomsebenzi

R999.99

Kuqala ku 1 – Sifundise nge Bisinisi yakho

Silandele ngo 2 – Kulula vele usithumelele zonke incukacha nemifanekiso  usebenzisa online

Silandele ngo 3 – Sibukele sikwenzela umsebenzi omhle

Zamkelekile incukacha

Wamkelekile kwisisombululo sengxaki ye intanethi yakho

  •  Umzobo wako uwufumana ‘digital’ ngoku

  •  Kulula ukusebenzisa I mobile xa usebenzisa I systeam

  •  Ukwandisa I systeam

  •  I mobile + I tablet +laptop +desktop sezilungile

  •  “Google”okunye big search engine ukubhalisa